سردخانه های صنعتی

فروشنده: مشتری
دسته بندی: سردخانه

در میان صنایع سرد کننده سرد خانه ها از اهمیت به سزایی برخوردار هستند.مکانیزم سردخانه، بطور کلی تشکیل شده است از موتور، کمپرسور، کندانسور، اوپراتور، دمنده (فن) و لوله های ارتباطی.دیوارهای داخلی سردخانه از نوع دو جدارۀ فلزی در دو طرف دیواره تشکیل شده است (که این دو جداره 7تا20 سانتیمتر از هم فاصله دارند بسته به نوع كار) و با عایق تزریقی پلي يورتان در بین این دوجداره ریخته شده و سپس بطوریکه هیچ گونه منغذی باقی نگذارد؛سخت شده است؛سقف هم به همین ترتیب ایزوله می شوند در ها هم، مانند دیوارها همان جنس پلي يورتان مي باشند .

سفارش دهید

در میان صنایع سرد کننده سرد خانه ها از اهمیت به سزایی برخوردار هستند.مکانیزم سردخانه، بطور کلی تشکیل شده است از موتور، کمپرسور، کندانسور، اوپراتور، دمنده (فن) و لوله های ارتباطی.دیوارهای داخلی سردخانه از نوع دو جدارۀ فلزی در دو طرف دیواره تشکیل شده است (که این دو جداره 7تا20 سانتیمتر از هم فاصله دارند بسته به نوع كار) و با عایق تزریقی پلي يورتان در بین این دوجداره ریخته شده و سپس بطوریکه هیچ گونه منغذی باقی نگذارد؛سخت شده است؛سقف هم به همین ترتیب ایزوله می شوند در ها هم، مانند دیوارها همان جنس پلي يورتان مي باشند .

برچسب ها:

نظرتان در مورد این مطلب چیست؟

باید وارد حسابتان شوید